Privacyverklaring

KerkvoorNu (statutair Baptistengemeente Zevenaar), gevestigd aan de Schoolstraat 9, 6921 ZN te Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.         

Bezoekadres De Stek:
Rijksweg 53,
6921 AC Duiven
+31 316 242423
info@kerkvoornu.nl
www.destek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KerkvoorNu verwerkt je persoonsgegevens als je lid, aspirant lid, of geregistreerde gast wilt zijn, gebruik wilt maken van onze berichtgeving, of waartoe je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ter verwerking. De persoonsgegevens die wij verwerken blijven beperkt tot naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerlijke status, telefoon, mailadres, en indien van toepassing jouw godsdienst en data van huwelijk of doop. In beperkte mate houden we bij welke cursussen of bedieningen je binnen onze kerkgemeente hebt doorlopen of opgepakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KerkvoorNu verwerkt enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die aparte uiteenzetting vragen:

  • wij registreren gegevens over de doop (een geloofsidentificatie)
  • wij registreren gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij verzamelen gegevens over personen jonger dan 16 jaar, alleen als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kerkvoornu.nl. De informatie wordt vervolgens, op verzoek, verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KerkvoorNu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verzenden van onze nieuws- en gebedsbrieven en versturen van uitnodigingen;
  • Onderling contact tussen leden te faciliteren en te bevorderen.
  • Verstrekken van informatie over onze activiteiten en bijeenkomsten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

KerkvoorNu neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
KerkvoorNu gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waar persoonsgegevens in kunnen voorkomen:

  • Een Kerkmanagement applicatie voor de ledenadministratie en versturen van correspondentie (Churchbook app MijnKvN);
  • Onze websites en mailserver;
  • Een boekhoudpakket, waarin giften en bijdragen op individueel niveau worden geregistreerd (Accountview);
  • Een planning- en rooster applicatie voor onze diensten (Worshipplanning);

Wij beschikken over meerdere social media accounts, maar verwerken daarin geen persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KerkvoorNu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voor de persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KerkvoorNu verstrekt geen enkele informatie aan derden, behoudens enkele specifieke gegevens die op verzoek aan leden van onze kerk beschikbaar kunnen worden gesteld. Dat zal beperkt blijven tot individuele adres- of contactgegevens binnen MijnKvN teneinde contact te kunnen leggen of te onderhouden inzake aangelegenheden die de kerk en haar leden betreffen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

KerkvoorNu maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Beeld- en portretrechten

KerkvoorNu neemt op haar website en drukwerk foto’s en videobeelden op van medewerkers, contactpersonen, activiteiten en fragmenten van onze kerkdiensten en andere evenementen. Daarnaast zijn onze kerkdiensten te volgen via een streaming online. De beelden blijven zoveel mogelijk beperkt tot beelden van het podium, daarbij is niet altijd te voorkomen dat mensen die voor het podium langslopen of op de voorste rijen zitten herkenbaar in beeld komen. Wanneer je niet in beeld wenst te komen, kun je je melden bij de coördinator van de dienst of activiteit.

Bij de beide ingangen van de kerkzaal is aangegeven dat er video- en/of foto-opnames worden gemaakt. Onze opnames worden bewaard en staan op YouTube.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KerkvoorNu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kerkvoornu.nl, of zelfstandig beheren in MijnKvn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

KerkvoorNu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KerkvoorNu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en trof passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kerkvoornu.nl


Duiven, juni 2021